Skontaktuj się

KC Interior-Plan

inż Katarzyna Ciułkowska

Telefon: 720790130
E-mail: kcinterior@wp.pl
Toruń ul Generała Józefa Bema 38A/13

obowiązek informacyjny RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KC INTERIOR-PLAN z siedzibą w Toruniu 

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu :

- wykonania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: marketingu produktów własnych, prowadzenia akcji marketingowych przesyłania informacji o działalności Administratora, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

-bezpośrednio od Pani/Pana, -w ramach wykonania umowy, -ze źródeł publicznie dostępnych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, w przypadku jej udzielenia

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Formularz kontaktu

W celu skontaktowania się proszę o wypełnienie poniższego formularza